Strona głównaUncategorizedInformatyka w Szczecinie - Studia inżynierskie, kursy i szkolenia

Informatyka w Szczecinie – Studia inżynierskie, kursy i szkolenia

Dobrze wiemy, że informatyka to kierunek studiów skrojony na miarę potrzeb XXI wieku. Nasi ambitni i doskonale wykwalifikowani absolwenci znajdują pracę w renomowanych firmach już podczas studiów. Uczelnia zapewnia komfortowe warunki nauki, które przekładają się na perspektywy przyszłej lub kontynuowanej pracy zawodowej.

Dysponuje znakomitą bazą dydaktyczną, do której należy np. biblioteka, mediateka i wydawnictwo uczelniane. Nad przekazywaniem studentom wiedzy ogólnej i kierunkowej na poziomach poszczególnych kierunków studiów czuwa przygotowana do pracy kadra, wszystkie zaś fakultety są profilowane praktycznie, czyli zajęcia warsztatowe i laboratoryjne prowadzone przez ekspertów w swoich dziedzinach przeważają nad wykładami akademickimi. Znaczna część ćwiczeń ma miejsce poza budynkiem szkoły – w instytucjach i firmach partnerskich, gdzie studenci mogą odbywać praktyki, najlepsi z nich zaś znajdują pracę jeszcze przed zdobyciem dyplomu. Umożliwiające ukończenie specjalizacji studia podyplomowe na SSW Collegium Balticum można kończyć jednocześnie ze zdobywaniem tytułu licencjata lub magistra, czyli bez wydłużania toku studiów. Organizacja tego procesu jest nieskomplikowana i dopasowana do możliwości studentóworaz modyfikowana na bieżąco zgodnie z ich oczekiwaniami. Dzięki elastycznym harmonogramom zajęć i innym udogodnieniom studenci Collegium mogąłączyć życie zawodowe ze studenckim oraz osobistym. Studia na Collegium Balticum to także wyróżniająca się na polu edukacji oferta korzystna cenowo. Jako uczelnia, która oferuje mnóstwo, jeśli chodzi o zagwarantowanie możliwie najlepszych kompetencji zawodowych i przygotowanie do wykonywania wybranej ścieżki zawodowej jest świadomie wybierana zarówno przez młodzież stawiającą pierwsze kroki na drodze kariery, jak i dorosłych rozwijających swoje doświadczenie zawodowe. Jest też laureatem wielu znaczących nagród i wyróżnień.

Pośród nich znalazły się:

 • certyfikat „Dobra Uczelnia – Dobra Praca” popularyzujący i wyróżniający wzorce w sektorze szkolnictwa wyższego w zakresie innowacyjnychi kreatywnych działań na przedmiocie tworzenia perspektyw zawodowych,
 • prawo do znaku „Wiarygodna Szkoła” promującego uczelnie, które w sposób odpowiedzialny podchodzą do swoich słuchaczy i absolwentów tworząc perspektywy zawodowe i dostosowujące kształcenie do potrzeb rynku pracy.
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo, a zatem poświadczenie, że SSW Collegium Balticum jest godnym zaufania partnerem biznesowym oraz placówką solidną i solidną w biznesie, co dlawszystkich obecnych i przyszłych studentów jest gwarancją jej utrwaleniem pozycji na lokalnym rynku.

Wyczerpujący wykaz wyróżnień oraz informacje z życia uczelni można znaleźć na jej stronie internetowej, poniżej zaś przedstawiamy pełną ofertę edukacyjną SSW Collegium Balticum.

STUDIA LICENCJACKIE i INŻYNIERSKIE

Typ studiów licencjackich i inżynierskich jest systemowo wykorzystywany w europejskich systemach edukacyjnych. Tytuł zawodowy licencjata zdobywany po studiach I-go stopnia to odpowiednik angielskiego bachelor i francuskiego licence. Według Polskiej Klasyfikacji Edukacji absolwent studiów pierwszego stopnia zdobywa – po obronie pracy licencjackiej – wykształcenie wyższe zawodowe. Nauka na studiach pierwszego stopnia wymaga wcześniejszego ukończenia szkoły średniej oraz zdania matury. Ukończenie tych studiów pozwala kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia.

SSW Collegium Balticum proponuje na tym poziomie poniższe kierunki i specjalności:

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Ten kierunek studiów jest często wybierany przez osoby interesujące się karierą w służbach mundurowych albo pracą związaną z przeciwdziałaniem zagrożeniom w obszarze bezpieczeństwa. Program kompleksowo odnosi się do sugerowanej tematyki, a dzięki podpisanym przez Collegium Balticum porozumieniom – w tym z Komendą Wojewódzką Policji – słuchacze kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne mają ułatwiony start w życie zawodowe.

Kandydaci na studia mogą wybrać spośród kilku specjalności:

 • Zarządzanie kryzysowe,
 • Bezpieczeństwo transportu i komunikacji,
 • Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne.

Pedagogika

Studia Pedagogiczne na Collegium Balticum pozwalają zdobyć interdyscyplinarne umiejętności oraz adekwatną do wymogów współczesności wiedzę z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, która pozwala zawodowo pomagać innych osobom oraz rozwijać swój potencjał stosownie do warunków. Kierunek pedagogika został przygotowany z myślą o osobach o charakterze społecznika, kontaktowych i reagujących na potrzeby otoczenia.

Studenci mogą się realizować w następujących specjalnościach:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
 • Prewencja patologii i zagrożeń społecznych,
 • Pedagogika zdrowia z dietetyką, – Diagnoza i terapia pedagogiczna.

  Dietetyka

  Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny dietetyki jest w dzisiejszych czasach bardzo duże, a w przyszłości jeszcze wzrośnie. Wybór tego kierunku to gwarancja dobrego przygotowania do zadań zawodowych związanych z żywnością i żywieniem zarówno ludzi zdrowych, jak i chorych. Studiowanie dietetyki to doskonała decyzja dla każdego, kto interesuje się zasadami zdrowego żywienia i chciałby być wykalifikowanym specjalistą w tej branży.

  Obecnie kierunek obejmuje dwie specjalności:

  • Psychodietetyka,
  • Dietetyka sportowa.

  Pedagogika specjalna

  Wielość zadań przed jakimi staje współczesny pedagog specjalny, wymaga właściwego charakteru oraz profesjonalnego przygotowania. Kierunek pedagogiki specjalnej został przygotowany z myślą o osobach pomocnych, a także empatycznych, które swoją przyszłość zawodową chcą związać z pracą na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie.

  W ramach tego kierunku na chętnych czekają dwie specjalności:

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
  • Pedagogika resocjalizacyjna.

  Informatyka (studia inżynierskie)

  Absolwenci informatyki na Collegium Balticum mają duże możliwości realizowania swoich pasji zdobywając tytuł inżyniera i pewny zawód. Pracę w renomowanych przedsiębiorstwach znajdują jeszcze przed zakończeniem nauki. Nad ich edukacją czuwają eksperci w dziedzinie informatyki, uczelnia kształci specjalistów XXI wieku. Collegium Balticum pozwala zdobyć profesjonalną wiedzę i właściwie nieograniczone perspektywy zawodowe w jednej z najszybciej rozwijających się branż. Pasjonaci nowych technologii, przyszli programiści, osoby kreatywne i myślące nieszablonowo oraz nastawione na pracę w środowisku międzynarodowym mogą wybrać następujące specjalności:

   • Technologie internetowe,
   • Programista systemów wbudowanych

  ,

  • Tester oprogramowania,
  • Cloud administrator (specjalność we współpracy z firmą Microsoft).

  Zachęcamy także do przejrzenia jakie uczelnia oferuje Kursy i szkolenia.

  STUDIA MAGISTERSKIE

  Studia magisterskie to inaczej studia drugiego stopnia, dawniej określane jako „studia uzupełniające magisterskie”. Taka forma kształcenia jest przeznaczona dla kandydatów, którzy mają co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończy się uzyskaniem dyplomu drugiego stopnia. Na terenie Unii Europejskiej system ten jest oparty o zalecenia Deklaracji Bolońskiej. Studia II stopnia kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo tytułu równorzędnego. Zakończenie studiów magisterskich Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum daje możliwość podjęcia dalszej nauki na studiach doktoranckich oraz podyplomowych.

  Kandydaci mogą wybrać następujące kierunki i specjalności:

  Bezpieczeństwo Wewnętrzne

  Studia II stopnia na kierunku bezpieczeństwa wewnętrznego Collegium Balticum pozwalają na podniesienie kompetencji pozyskanych podczas studiów licencjackich i poszerzenie wiedzy specjalistycznej. Niezależnie od wybranej specjalności absolwenci kierunku mają wysokie kwalifikacje i duże perspektywy kariery. Na osoby sumienne, odporne na stres, odważne izdyscyplinowane czekają następujące specjalności:

  • Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne,
  • Przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne,
  • Ochrona bezpieczeństwa danych,
  • Państwowe formacje mundurowe – ochrona bezpieczeństwa publicznego,
  • Zarządzanie kryzysowe.PedagogikaZdolność do obserwacji i diagnozowania zachowań, odpowiedzialność, wrażliwość na innych i interdyscyplinarność to tylko niektóre cechy absolwentów pedagogiki II stopnia Collegium Balticum.

  Studia te windują w znaczący sposób kompetencje intelektualne i umiejętności służące do realizacji działań opiekuńczo-wychowawczych, z dziedziny kultury, edukacyjnych i terapeutycznych. Są doskonałą metodą pogłębienia wiedzy i podniesienia kwalifikacji. Absolwenci zdobywają tytuły zawodowe magistra pedagogiki w obszarze wybranej specjalności i są przygotowani do podjęcia wyzwania w postaci doktoratu. Mają też możliwość kontynuacji nauki na studiach podyplomowych i kształcenia specjalistycznego w ramach oferowanych przez uczelnię kursów. Pedagogiczne studia magisterskie Collegium Balticum to poniższe specjalności:

  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną,
  • Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną,
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją,
  • Prewencja patologii i zagrożeń społecznych,
  • Pedagogika zdrowia z dietetyką.

  STUDIA PODYPLOMOWE

  Aby rozpocząć edukację na studiach podyplomowych w SSW Collegium Balticum należy być absolwentem studiów licencjackich, inżynierskich lub też magisterskich dowolnej uczelni. Studia podyplomowe jako odmienna niż studia wyższe oraz studia doktoranckie forma kształcenia są przeznaczone dla kandydatów posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. Uzupełnianie wiedzy oraz podnoszenie kwalifikacji w oferowanym przez Collegium Balticum systemie trwa dwa lub trzy semestry. Oferta studiów jest dostosowana zarówno do indywidualnych uwarunkowań studentów, jak i cały czas zmieniających się potrzeb rynkowych. Nauka przebiega w przyjaznym klimacie pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej w czterech dziedzinach: – informatyki, – administracji publicznej i bezpieczeństwa wewnętrznego, – pedagogiki i pedagogiki specjalnej, – kierunków dla nauczycieli. Każda z dziedzin posiada swoje oddzielne kierunki. Zajęcia fakultatywne kierunków dla nauczycieli oraz pedagogiki i pedagogiki specjalnej są tożsame, dlatego w poniższym wyliczeniu występują jako jedno zestawienie.

  Informatyka

  Informatyczne studia podyplomowe Collegium Balticum to następujące kierunki:

  Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych

  Kierunek ten jest to szansa dla osób, które pragną uzyskać kwalifikacje do kariery w administracji publicznej w sektorach związanych z bezpieczeństwem informatycznym, między innymi w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, a także Biurach Zarządzania Kryzysowego innych urzędów administracji państwowej i w komórkach wyspecjalizowanych w ochronie danych i osobowych, oraz informacji niejawnych. Studia koncentrują się na zagadnieniach powiązanych z bezpieczeństwem w systemach teleinformatycznych, zwalczaniem cyberterroryzmu i przestępczości komputerowej. Program studiów obejmuje zajęcia powiązane z bezpieczeństwem w handlu elektronicznym i rozwiązaniami w dziedzinie bezpieczeństwa wydatków publicznych.

  Informatyka dla nauczycieli

  Priorytetem tych studiów jest przygotowanie dydaktyczne słuchaczy do nauczania przedmiotów informatycznych. Kierunek ten to studia dające kwalifikację adresowane do nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania takich lekcji jak informatyka, technologia informacyjna, zajęcia komputerowe. Słuchaczami mogą być osoby, które mają przygotowanie pedagogiczne i dyplom ukończenia studiów wyższych I lubII stopnia.

  Inżynieria wymagań

  Program studiów tego kierunku opiera się na Business Analysis Body of Knowledge, programach certyfikacji REQB i IREB, a także na wyśrubowanych praktykach branżowych powiązanych ze standardami ISO i IEEE. Zakończenie kierunku inżynierii wymagań ułatwia drogę do egzaminu certyfikacyjnego międzynarodowych programów IREB i REQB. Studia gwarantują wiedzę teoretyczną i uczą praktycznych aspektów procesów analizy biznesowej czy inżynierii wymagań. Program obejmuje obszary dotyczące analizy przedsiębiorstwa (jego procesów biznesowych i środowiska ekonomicznego) i ustalania priorytetów biznesowych. Kształtuje również umiejętności określania wymagań potrzebnych do wypracowania rozwiązań, analizowania tych wymagań i opracowania koncepcji realizacji przewidywanych celów biznesowych.

  Menedżer systemów zarządzania jakością

  Studia na tym kierunku są prowadzone pod patronatem międzynarodowej jednostki certyfikacyjnej TUV Hessen, zajmującej się homologacją wyrobów oraz systemów zarządzania, dostarczającej rozwiązań dla przemysłu i usług. Są dedykowane dla tych, którzy zajmują zawodowo zagadnieniami jakości w różnorodnych biznesach. Po ukończeniu kierunku słuchacze są przygotowani do podejścia do egzaminu certyfikującego na audytora i pełnomocnika ZSZ akredytowanego przez TUV Hessen. Po pomyślnym zaliczeniu tego egzaminu i po spełnieniu kryterium kompetencyjnego można też rozpocząć współpracę z TUV Hessen. Misją studiów tego kierunku jest nabycie przez słuchaczy umiejętności niezbędnych w przygotowaniu zintegrowanego systemu zarządzania jakością opartego o normy ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001/OHSAS 18001 oraz ISO 27001. Finalizując studia,słuchacze uzyskują akredytowane przez TÜV Hessen/HRS certyfikaty audytora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania (jakość, środowisko, BHP, BI) oraz pełnomocnika ZSZ.

  Ochrona i zarządzanie bezpieczeństwem cyberprzestrzeni

  Oferta studiów tego kursu skierowana jest do osób posiadających posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynierskie, magisterskie), które pragną uzyskać odpowiednie kwalifikacje do pracy w administracji publicznej lub w komórkach odpowiedzialnych za zabezpieczenie informatyczne przedsiębiorstw, lub administracji. Studia umożliwiają zdobycie know-how z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz przygotowują do pełnienia funkcji menedżerskich w tym zakresie. Program obejmuje zagadnienia audytowania oraz kontrolowania procesu bezpieczeństwa informacji w organizacjach, kryptografii i mechanizmów bezpieczeństwa, zarządzania zaufaniem i ryzykiem i problematykę standardów bezpieczeństwa informacyjnego, a w szczególności wdrażania ISO 27001.

  Testowanie oprogramowania

  Program kształcenia na tym kierunku opiera się na Software Engineering Body of Knowledge, który jest programem certyfikacji testerów ISTQB i najlepszych doświadczeniach branżowych powiązanych ze standardami ISO, IEEE oraz TMMI, jak i klasycznymi koncepcjami zarządzania jakością. Zapewnia nabycie obszernej wiedzy o ogólnych koncepcjach zarządzania jakością, którą można potem wykorzystać przy wdrażaniu norm jakościowych (np. ISO 9001), czy doskonaleniu procesów (CMMI, TMMI). Umożliwia też podejście do egzaminu certyfikacyjnego międzynarodowego programu certyfikacji testerów ISTQB. Collegium Balticum przygotowało ten kurs z myślą o osobach będących na początku kariery zawodowej w IT oraz osobach chcących rozwijać kompetencje w dziedzinie wytwarzania, zapewniania oraz kontroli jakości oprogramowania.

  Zarządzanie projektami

  Podczas studiów na tym kierunku studenci zdobywają wiedzę z zakresu wielu dziedzin zarządzania projektami, a także praktyczne umiejętności skutecznego stosowania metod i narzędzi pomagających w takim zarządzaniu. Kadrę dydaktyczną opisywanego kierunku stanowią wieloletni praktycy, doświadczeni w realizacji przedsięwzięć w różnych branżach. W ramach kierunku zarządzania projektami SSW Collegium Balticum współpracuje z Project Management Institute (PMI), co umożliwia słuchaczom przystąpienie do stosownych egzaminów zaraz po zakończeniu studiów.Administracja publiczna i bezpieczeństwo wewnętrzne – studia podyplomowe

  Więcej informacji na stronie internetowej uczelni:
  https://www.cb.szczecin.pl/kierunek-studiow/informatyka

  Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z animacją czytelnictwa

  Kierunek ten został przygotowany z myślą o osobach z dyplomem ukończenia studiów wyższych, które zamierzają podjąć zatrudnienie w charakterze nauczyciela – bibliotekarza. W tematyce kursu wyróżniają się następujące dziedziny:

  • naukoznawstwo, bibliografia, czytelnictwo,
  • informacja naukowa i nowoczesne technologie informacyjne,
  • zagadnienia wydawnicze i księgarskie,- marketing w bibliotece

  Informatyka dla nauczycieli

  Studia te pozwalają słuchaczom na zapoznanie z obszarami współczesnej informatyki, które są określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego oraz przygotowanie dydaktyczne słuchaczy do nauczania przedmiotów informatycznych.Jako studia kwalifikacyjne, kierunek informatyka dla nauczycieli daje szansę uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotów takich jak informatyka, technologia informacyjna i zajęcia komputerowe.

  Inne kierunki dostępne na stronie www CB:
  https://www.cb.szczecin.pl/rekrutacja/licencjackie/kierunki-i-specjalnosci

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne